Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących
cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
PL EN DE

Bezpieczeństwo

Laboratorium to miejsce gdzie pracownicy mają styczność
z substancjami chemicznymi lub biologicznie czynnymi, często szkodliwymi lub niebezpiecznymi dla zdrowia. Niewłaściwe obchodzenie się z nimi może zagrażać zdrowiu,
 a nawet życiu. Aspekty bezpieczeństwa według nas jest nadrzędnym kryterium przy realizacji każdego laboratorium. Obejmuje ono aspekty doboru właściwej klimatyzacji i wentylacji, optymalnych i prawidłowo poprowadzonych linii instalacyjnych dla mediów, przechowywania substancji niebezpiecznych pożarowo i żrących, ergonomicznej
i funkcjonalnej zabudowy laboratoryjnej, właściwego doboru powierzchni roboczych nie mających negatywnego oddziaływania na środowisko panujące
w laboratorium, w kontekście gromadzenia się zanieczyszczeń chemicznych jak
i mikrobiologicznych. Bezpieczeństwo traktujemy jako element nadrzędny w rozpatrywaniu przestrzeni laboratoryjnej, gdyż dotyczy praktycznie każdego aspektu mającego związek
z pomieszczeniem laboratoryjnym
i wykonywanych w nim prac badawczych. Naszym zdaniem bezpieczeństwo należy rozpatrywać w kategoriach:

- Bezpieczeństwo użytkownika,

- bezpieczeństwo- pewność/jakość wykonywania badań.

- bezpieczeństwo dla środowiska.

Bezpieczeństwo użytkownika:

Przepisy bezpiecznej pracy
z chemikaliami regulowane są ustawą prawną. Zgodnie z DZ. U. nr 21 poz. 94 to kierownik laboratorium ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy
w laboratorium.

Wyposażenie obiektów laboratoryjnych w kwestii wymogów dotyczących sprzętu przeciwpożarowego powinno zawierać:

- specjalne gaśnice śniegową
i proszkową znajdujące się
w oznakowanym miejscu laboratorium

- koc, pojemnik zawierający suchy piasek na terenie budynku
w którym mieści się laboratorium,

- absorbenty neutralizujące skutki rozlania chemikaliów,

- prysznice bezpieczeństwa
i oczomyjki,

- apteczkę pierwszej pomocy.

Wszyscy pracownicy laboratorium zobowiązaniu są znać miejsca usytuowania wyżej wymienionych przedmiotów, znać sposób posługiwania się nimi, oraz przestrzegać zasad BHP w zakresie ogólnym jak i szczegółowych procedur wewnątrz laboratorium. Pracownicy laboratorium powinni być odpowiednio przeszkoleni, a samo pomieszczenie przystosowane do prowadzenia w nim badań z użyciem groźnych dla zdrowia chemikaliów i/lub mikroorganizmów.

Bezpieczeństwo dla środowiska:

Środowisko należy traktować jako otoczenie wewnątrz laboratorium jak i poza jego obszarem. Dla bezpieczeństwa pracy w laboratorium niezwykle istotne jest właściwe gospodarowanie odpadami. Miejscem przechowywania niebezpiecznych substancji chemicznych i odpadów powinny być wydzielone pomieszczenia magazynowe,
a także specjalne wentylowane szafy bezpieczne stanowiące nieodłączny element systemów zabudowy. Miejsce przechowywania odpadów chemicznych powinno być zaopatrzone w wentylację podłączoną do centralnego systemu przewietrzania pomieszczenia, a temperatura wewnątrz powinna być dostosowana do właściwości przechowywanych odpadów. Nieodłącznym elementem bezpieczeństwa wewnątrz laboratorium jest wydajna wentylacja oraz jej odpowiednia szczelność, która zapewnia ograniczenie przedostawania się szkodliwych substancji do struktury konstrukcyjnej budynku. W tym kontekście ma również znaczenie wychwytywanie z oparów wydostających się z dygestoriów na poziomie lokalnym za pomocą urządzeń zwanych neutralizatorami ścieków.

Poprzez optymalizacje rozwiązań instalacyjnych ograniczających koszty eksploatacji uzyskujemy zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego do funkcjonowania laboratorium, a co za tym idzie zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. Poprzez zastosowanie dodatkowych urządzeń neutralizujących ścieki laboratoryjne oraz opary, staramy się w pełni realizować koncepcję laboratoriów przyjaznych środowisku naturalnemu, jednocześnie nasze działania są zgodne z koncepcją „Zero Emission”.

Bezpieczeństwo - pewność/jakość wykonywania badań:

Działające laboratoria powinny mieścić się w pomieszczeniach, których środowisko, nie może stanowić przyczyny unieważnienia wyników badania, czy też oddziaływać niekorzystnie na wymaganą dokładność pomiarów.
Z tego punktu widzenia,

najważniejsze to:

- Zabezpieczenie w odpowiedni sposób przed nadmiernym wpływem takich czynników jak: temperatura, zapylenie, wilgotność, zanieczyszczenia mikrobiologiczne przenoszone przez powietrze i kurz, hałas, drgania, inne zakłócenia.

- Odpowiednie oświetlenie i np. osłony przed promieniowaniem by zapewnić integralność próbek, odczynników, materiałów odniesienia i wzorców roboczych.

- Zabezpieczenie przed utratą jakości w wyniku działania środowiska, zanieczyszczenia lub utratą tożsamości, np. nie jest wskazane przechowywanie w jednym pojemniku, szafie lub lodówce chemicznych wzorców roboczych, materiałów odniesienia lub odczynników łącznie z badanymi próbkami.

- Laboratorium powinno mieć wystarczającą przestrzeń
i efektywną strukturę zabudowy, aby ograniczyć ryzyko powstawania uszkodzeń wyposażenia lub zagrożeń dla pracowników.

- Pomieszczenie laboratorium powinno posiadać wymagane wyposażenie i źródła zasilania niezbędne do wykonywania badań.

- Należy unikać wykonywania jednocześnie kilku badań w tym samym pomieszczeniu, aby uniemożliwić ich wzajemny wpływ na siebie.

- Jeżeli badania tego wymagają pomieszczenia muszą być wyposażone w urządzenia do monitorowania warunków środowiska. Przykładem może być pokój wagowy, w którym warunki środowiska (temperatura, wilgotność) mogą wpływać na wynik badania.

- Prace ze szczególnie niebezpiecznymi substancjami powinny być wykonywane
w wydzielonych pomieszczeniach.

- Należy określić zasady dostępu do laboratorium osób spoza laboratorium (pracowników innych jednostek organizacyjnych, gości, klientów itp.), np. wprowadzić obowiązkową rejestrację gości
i klientów przed wejściem do laboratorium, wydawanie przepustek, identyfikatorów.

- Ze względu na charakter wykonywanych badań może okazać się konieczne uregulowanie dostępu pracowników do niektórych pomieszczeń laboratorium.

- Wykonując niektóre analizy np. analizy śladowe w materiale biologicznym istotny może być wpływ pyłu atmosferycznego pochodzącego ze źródeł zewnętrznych (pył uliczny)
i wewnętrznych (sufity, ściany, podłogi, systemy zabudowy, powierzchnie robocze, łączenia technologiczne, wyposażenie pomiarowe, ubrania pracowników). Konieczne może być korzystanie ze specjalnie czystego pokoju oddzielonego śluzą od innych pomieszczeń z nawiewem przefiltrowanego powietrza.

- Jeśli jest to uzasadnione laboratorium powinno mieć udokumentowaną procedurę utrzymania w czystości środowiska pomieszczeń badawczych.

W kontekście systemów Vinicom powyższe zagadnienia znajdują odzwierciedlenie przede wszystkim w doborze rozwiązań konstrukcji zabudowy laboratoryjnej. Kluczowe znaczenie ma również odpowiednia jakość blatów laboratoryjnych, materiałów na wykładki ścian dygestoriów, szaf i szafek laboratoryjnych, a także odpowiednia jakość solidnych instalacji i punktów poboru zapewniających stabilność fizyczną
i chemiczną czynników potrzebnych do badań.